Bases del Concurs
Consulta les Bases del Concurs Guarneix el teu Nadal
Bases del Premi d'ornamentació nadalenca de façanes, balcons i aparadors a la ciutat de Barcelona

Presentació

L’Ajuntament de Barcelona vol compartir amb tota la ciutat la responsabilitat d’aconseguir un enllumenat i una ornamentació nadalenca únics, associats als seus atributs de ciutat innovadora, creativa i vinculada al disseny, alhora que pretén fomentar un esperit nadalenc proper i del gust de la ciutadania.

És per això que la Regidoria de Comerç, Consum i Mercats organitza la primera edició del Premi d’ornamentació nadalenca de façanes, balcons i aparadors a la ciutat de Barcelona. 

Es tracta d’involucrar els ciutadans en la decoració de Nadal de façanes d’edificis, balcons, aparadors i exteriors de botigues, a l’alçada de l'estètica acurada i valorada de la ciutat. 

Aquesta ornamentació ha de fomentar l’esperit nadalenc, tenint en compte components de tradició i innovació, i també ha de ser tècnicament sostenible i segura.

Com a ciutat associada internacionalment a la innovació, la creativitat i el disseny, Barcelona també vol mostrar aquests atributs en les propostes que guarniran la ciutat per Nadal, i demostrar una vegada més la força creativa i innovadora dels barcelonins.

Bases 

1. Objecte 

El Premi d’ornamentació nadalenca de façanes, balcons i aparadors a la ciutat de Barcelona té per objecte la selecció dels projectes d’il•luminació ornamentals situats en balcons, façanes d’edificis, aparadors i exteriors de botigues en qualsevol indret de la ciutat, que compleixin els requisits de la base segona i que tinguin els objectius següents:

· Fomentar una ornamentació nadalenca propera i identificada amb la ciutat de Barcelona i els seus valors.
· Aconseguir una decoració nadalenca d'acord amb els atributs de Barcelona com a ciutat del disseny i la innovació.
· Fomentar la participació i la involucració ciutadana, del comerç i de les empreses en els esdeveniments nadalencs de la ciutat.
· Dinamitzar el comerç.

2. Categories i participants

El premi constarà de tres categories diferenciades, en les quals podran participar les persones físiques i jurídiques amb els perfils següents:

· Categoria de Balcons: l’ornamentació s'ha situar en balcons que donin a l’espai públic i siguin visibles des del carrer.

Poden participar-hi únicament persones físiques majors d’edat i menors d’edat acompanyats d’un/a tutor/a legal que s'inscriguin al premi, que siguin propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre l’habitatge al qual pertanyi el balcó.

· Categoria de Façanes d’Edificis: l’ornamentació s'ha de situar en la façana de l’edifici.

Poden participar-hi persones físiques i persones jurídiques constituïdes legalment que siguin propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre la totalitat de l’edifici. Hi podran participar també comunitats de propietaris constituïdes legalment.

· Categoria d’Establiments Comercials i de Serveis: l’ornamentació s'ha de situar a l’aparador o a l’exterior de l’establiment. Els establiments participants han de ser membres d’una associació de comerciants o assimilable. 

Poden participar-hi persones físiques i persones jurídiques constituïdes legalment que siguin propietàries, arrendatàries, posseïdores d’algun títol jurídic sobre el local o que exerceixin la seva activitat comercial al local. Poden també participar-hi persones empleades en l’establiment comercial que ocupi el local, sempre que tinguin l’autorització per escrit de la persona física o jurídica titular de l’establiment.

Una mateixa persona física o jurídica no pot participar amb més d’una proposta en cap de les categories.

Els immobles en què hi hagi els balcons, façanes i aparadors han d’estar ubicats dins el municipi de Barcelona.

3. Sol·licituds i termini de presentació

Els participants s'han d’inscriure en el web específic www.bcn.cat/guarneixelteunadal, mitjançant un formulari que han d’emplenar degudament.
  
En aquest web hi ha un mecanisme per pujar dues fotografies de l’ornamentació, en els formats admesos (.jpeg, .gif, .tif, .bmp o .png) i amb una mida màxima de 500 kb cadascuna.

La proposta es considerarà admesa quan el participant, un cop hagi omplert el formulari, rebi un missatge de correu electrònic de confirmació per part de la secretaria tècnica de l’organització.

La data límit de presentació de les propostes és el dia 19 de desembre de 2014.

4. Dotació del premi

La dotació econòmica total és d'11.500 euros, que es distribuirà en tres premis per a cadascuna de les categories següents:

· Categoria de Balcons: 

> Primer premi: 750 €
> Segon premi: 500 €
> Tercer premi: 250 €

En aquesta categoria el premi consistirà en vals descompte d’establiments d’eixos comercials.

· Categoria de Façanes d’Edificis:

> Primer premi: 4.000 €
> Segon premi: 2.000 €
> Tercer premi: 1.000 €

• Categoria d’Establiments Comercials i de serveis:

> Primer premi: 1.500 €
> Segon premi: 1.000 €
> Tercer premi: 500 €

5. Jurat

El jurat estarà constituït per dotze persones, sis de les quals seran representants municipals i les altres sis, representants del món professional.

Actuarà com a secretari del jurat, amb veu i sense vot, el secretari delegat de l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació o la persona en qui delegui.

El jurat podrà resoldre les situacions no previstes a les bases, així com els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació.

La condició de membre del jurat és delegable en una altra persona de la mateixa organització.

Per decisió del jurat, si les ornamentacions presentades no assoleixen un determinat nivell de qualitat o originalitat, o poden ser perilloses per a la via pública, la categoria en qüestió es pot declarar deserta.

A criteri del jurat es pot atorgar un accèssit sense dotació econòmica als projectes que, sense haver obtingut el premi de la seva categoria, es considerin mereixedors d’aquesta menció.

El veredicte del jurat, que és inapel•lable, es donarà a conèixer en un acte públic la data, l'hora i el lloc del qual es faran públics oportunament i es podran consultar al web www.bcn.cat/guarneixelteunadal

6. Criteris de valoració

Es valoraran especialment les característiques següents dels projectes presentats: 

· Disseny, originalitat i calidesa
· Esperit nadalenc
· Efecte estètic
· Atractiu per als ciutadans
· Marca Barcelona

7. Procediment

Un cop acabat el termini de presentació de propostes a la intranet del lloc web específic, els membres del jurat, de manera directa o mitjançant un comitè de selecció creat a l’efecte, avaluaran, d'acord amb els criteris indicats, els arxius digitals dels projectes presentats admesos.

A partir d'aquestes valoracions, es farà un rànquing amb els deu projectes més votats per a cada una de les tres categories, que són els que passaran a la votació final del jurat, que serà presencial.

El jurat no estarà condicionat per les puntuacions obtingudes prèviament pels projectes finalistes.

La Presidència del Jurat tindrà vot de qualitat en cas d’empat en les votacions.

La decisió del jurat es comunicarà a les persones físiques o jurídiques titulars dels projectes guanyadors. 

En la categoria de Balcons, les persones participants proposades com a guanyadores d’algun dels premis han d’acreditar el següent:

· que són majors d’edat o tutor/a legal d’un/a menor d’edat.
· que són propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre l’habitatge al qual pertanyi el balcó: mitjançant escriptura pública, contracte d’arrendament o un altre títol jurídic.

En la categoria de Façanes d’Edificis, les persones físiques o jurídiques proposades com a guanyadores d’algun dels premis han d’acreditar el següent:

· que són propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre la totalitat de l’edifici: mitjançant escriptura pública, contracte d’arrendament o un altre títol jurídic.
· que estan constituïdes legalment: les persones jurídiques i les comunitats de propietaris han d’acreditar addicionalment aquest fet.

En la categoria d'Establiments Comercials i de Serveis, les persones físiques o jurídiques proposades com a guanyadores d’algun dels premis han d’acreditar el següent:

· que són propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre el local: mitjançant escriptura pública, contracte d’arrendament o un altre títol jurídic.
· que l’establiment és membre d’una associació de comerciants o assimilable.
· En el cas de persones empleades en l’establiment, l’autorització de la persona física o jurídica titular de l’establiment.

Addicionalment, es comprovarà d’ofici que les persones proposades com a premiades no tenen cap deute amb l’Ajuntament de Barcelona.

En cas que no s'acrediti el compliment dels requisits s’atorgarà el premi al projecte classificat en segon lloc, que ha d’acreditar el compliment dels requisits esmentats i així successivament.

8. Condicions generals

L’ornamentació s'ha exposar al balcó, la façana o l'aparador durant tot el període comprès entre els dies 19 de desembre de 2014 i 6 de gener de 2015.

Els participants autoritzen la difusió de les fotografies presentades a través del web www.bcn.cat/comerc  i altres webs municipals.

Les fotografies presentades, premiades o seleccionades se cediran a l’Ajuntament de Barcelona per fer-ne ús, exhibició, reproducció, difusió i comunicació pública i transformació en qualsevol suport, indicant sempre el nom de l’autor/a del projecte i de l’autor/a de la fotografia, en el cas que sigui d'una persona diferent de la del projecte.

L’ornamentació ha d’estar perfectament fixada sobre qualsevol estructura que no es pugui precipitar a causa del vent o d'una altra causa. Qualsevol balcó, façana o aparador que presenti un possible perill serà desqualificat.

La presentació del projecte implica l’acceptació d’aquestes bases i del premi, si li fos atorgat.