Qui pot participar?
Empreses, Particulars majors d'edat i Menors amb tutor legal.
El Premi constarà de tres categories diferenciades, en les quals podran participar les persones físiques i jurídiques, amb els perfils següents:

A. Categoria de Balcons:
Majors d'edat i menors d'edat acompanyats d'un/a tutor/a legal

En aquesta categoria, únicament s'hi poden presentar persones físiques majors d’edat i menors d’edat acompanyades d’un/a tutor/a legal que s'inscrigui en el Premi, que siguin propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre l’habitatge al qual pertanyi el balcó.

B. Categoria de Façanes d'edificis:
Persones físiques i jurídiques legalment constituïdes

Poden participar-hi persones físiques i persones jurídiques legalment constituïdes que siguin propietàries, arrendatàries o posseïdores d’algun títol jurídic sobre la totalitat de l’edifici. Hi poden participar també comunitats de propietaris constituïdes legalment.

C. Categoria d'Establiments comercials i de serveis:
Persones físiques i jurídiques legalment constituïdes

Poden participar-hi persones físiques i persones jurídiques constituïdes legalment que siguin propietàries, arrendatàries, posseïdores d’algun títol jurídic sobre el local o que exerceixin la seva activitat comercial al local. També poden participar-hi persones empleades a l’establiment comercial que ocupi el local, sempre que tinguin l’autorització per escrit de la persona física o jurídica titular de l’establiment.
Els establiments participants han de ser membres d’una associació de comerciants o assimilable.  

Una mateixa persona física o jurídica no pot participar amb més d’una proposta en cap de les categories.

Els immobles on hi hagi els balcons, les façanes i els aparadors han d’estar ubicats dins el municipi de Barcelona.

Consultar tots els detalls a les Bases del Concurs.